مرگ یک زندانی دیگر بر اثر شکنجە

KMMK:
شهروندی با هویت “شاهین دیرزادە” در جریان درگیری با یکی از همسایەهایش از سوی پلیس 110 بازداشت و بەیک سال و سە ماە زندانی محکوم شد.


بر اساس گزارش، نامبردە در بند 15 زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە دوران حبس خود را میگذراند کە با مسئولین این قسمت از زندان درگیر شدە و طبق گفتەهای دوتن از زندانیان؛ از سوی مامورین زندان بە مکانی دیگر منتقل و از آن بە بعد از سرنوشتش اطلاعی در دست نبود.


شایان ذکر است کە، خانوادە زندانی مذکور در تاریخ 6 مهرماە جهت ملاقات با فرزند خود بە زندان مراجعە کردە اما در بهت جد بی جان پسرشان را کە در سردخانە بیمارستان خمینی اورمیە بود بە آنها نشان دادند.


جسد این زندان کشتە شدە در یخچال از کار افتادە نگهداری شدە کە بعد از 6 روز جنازە فاسد می شود.


بر اساس گفتەهای غیر رسمی، مسئولین زندان با علم بە اینکە پزشکی قانونی جنازە فاسد شدە را کالبد شکافی نخواهد کرد، در زیر فشار و اصرار خانوادە زندای مقتول مجوز کالبد شکافی صادر کردە اما پزشکان با توجە بە اینکە جنازە فاسد شدە، از کالبد شکافی سر باز زدە و علت مرگ را ایست قلبی اعلام میکنند.


لازم بە ذکر است کە، بر اساس اطلاعات مرسولە از داخل زندان علت مرگ این زندانی، شنجەهای اعمال شدە بر وی می باشد.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید