بیانە جمعیت حقوق بشر کوردستان در رابطە با سیاستھای تخریبی محیط زیست کوردستان

در حالیکە  نمایندە دولت جمھوری اسلامی ایران  در کنفرانس تغییر اقلیم پاریس در مورد تاثیر تغیرات فیزیکی دولتھا  بر مناطق طبیعی و تاثیر مستقیم ان  بر محیط زیست و تغییرات اقلیمی و افزایش دمای ھوای کرە زمین  و خشکسالی بە بحث و گفتگو میپردازد. کاربدستان دولتی در اقدامی ضد محیط زیستی اقدام بە اجرای طرح سد سازی  و تخریب کانی بل  در هه ورامان  میزنند.

گزارش سازمان جهانى حفظ حیات وحش در مورد شرایط طبیعى بیش از بیست شبکه رودخانه اى جهان تاکید دارد که آثار منفى سدسازى بر این رودخانه ها بر محیط زیست به مراتب از منافع ایجاد آنها از جمله تامین آب کشاورزى ، اشامیدنی  و تولید برق بیشتر است. به گفته این سازمان، از جملە  آثارمنفى ایجاد سد بر برخى رودخانه ها اسراف در استفاده از آب در کشاورزى و نابودى محیط طبیعى زیست گونه هاى گیاهى و جانورى است وموجب ایجاد تغییرات وسیع در اکوسیستم ها، از جمله کاهش ذخایر ابھا و تغییرات دبی آب می شود.

تخریب محیط زیست، آتش سوزی عمدی جنگلها و مراتع، غارت منابع طبیعی، ایجاد پایگاھای نظامی در مناطق طبیعێ  و ایجاد سدها بە منظور مدفون کردن آثار تاریخی و حافظە تاریخی جامعە، و اکنون طرح ایجاد سدسازی در کانی بل  یکی از بزرگترین و مخربترین اقدامات صد زیستی دولت ایران در هەورامان شرق کوردستان است.  کە اثرات تخریبی زیادی را  در زمینه های مختلف زیستی، فرهنگی و اجتماعی، بوجود  اوردە است.  سیاستھای  امنیتی ، تبعیض و  مخرب  دولت ایران در کردستان، ھمراە با  بی توجهی کامل  دولت به اعتراض کارشناسان، فعالان محیط زیستی و مدنی  کار را بەجایی رساندە است کە  حتی نمایندەگان انتصابی و انتخابی  دولت نیز بە این روند معترض شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان  از کمپین دوستداران نجات کانی بل و دیگر فعالین مدنی و محیط زیستی و دوستداران محیط زیست کە  نسبت به آبگیری سد داریان و دیگر پروژەھای تخریبی طبیعت کوردستان  در جهت رسیدن به اهداف محیط زیستی دست بە اعتصاب زدەاند قاطعانە حمایت میکند و ھر گونە خشونت، تھدید و بدرفتاری کاربدستان دولتی و نظامیان را  نسبت بە این فعالین بشدت محکوم میکند. ھمزمان  از  سازمان ملل متحد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد، مرکز نظارت بر حفظ محیط زیست دنیا،  سازمانھای محیط زیستی، نھادھای حقوق بشری ، فعالان زیست محیطی و عموم مردم می‌خواهد کە نسبت به روند سیاستھای تخریبی دولت ایران در کوردستان اعتراض کنند.

 

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان