ورود نیروهای وابستە بە ارتش ترکیە بە اقلیم جنوب کوردستان و عراق و نقض حاکمیت حاكمیت اقلیم جنوب کوردستان و عراق است

دولت ترکیە در قدامی ناگهانی و پیش بینی نشدە صدها سرباز خود را وارد استان نینوا در قلیم کوردستا و عراق کردە است، بر اساس ادعایی کە مقامات سیاسی و نخست وزیر ترکیە داوداغلو اعلام کردەاند، حضور این نیروها برای آموزش نظامی گروەهای سنی برای آزادسازی شهر موصل می باشند، در ادامە این مقام ترکی اظهار داشتە کە آنها با مقامات سیاسی و دولتی عراق در این بارە بە تفاهم رسیدەاند.

در واکنش بە این اقدام دولت ترکیە، نخست‌وزیر  و ریس جمھور عراق این عمل دولت ترکیە نقض حاکمیت ملی عراق خواندە ا خواستار خروج فوری این یروها از عراق و کوردستان شدەاند. همچنین اظهار داشتەاند، کە نظامیان ارتش ترکیه مجهز به تانک و سایر ادوات نظامی سنگین  وارد منطقه‌ای در نزدیکی موصل شده‌اند و این اقدام بدون درخواست یا موافقت دولت عراق بوده است و هیچ گونە تفاهم مابینی وجود ندارد.

بعد از واکنش نخست وزیر و رئیس جمهور عراق، حزب دمکرات کوردستان عراق بە ریاست مسعود بارزانی اعلام کرد، کە این نیروها با هماهنگی نیروهای همپیمان و امریکا وارد این منطقە شدە و وظیفە آموزش نظامی نیروهای مسلح سنی را عهدەدار شدەاند.بلافاصلە مقامات آمریکایی این ادعا را رد کردە و تأکید کردند کە ایالات متحده از استقرار نظامیان  ارتش ترکیه در شمال عراق آگاه است، ولی این اقدام بخشی از فعالیت‌های ائتلاف به رهبری آمریکا نیست.

بعد از انتشار این خبر مردم و بسیاری از احزاب و سازمانهای سیاسی اقلیم کوردستان، بخصوص مردم شنگال  و یگاهای مدافع از خلق مستقر در شنگال  کە  از مردم شنگال  جھت دفاع از خود تشکیل  شدەاند  مکررا  خواستار خروج نیروهای  نظامی ترکیە از منطقە شدەاند.

با توجە بە عدم درخواست کشور عراق و بە طبع آن اقلیم کوردستان، مبنی بر حضور نظامیان ترکیە در اقلیم کوردستان، این عمل ترکیە نقض حاکمیت اقلیم کوردستان و عراق قلمداد می شود، مهمتر اینکە  نیروهای همپیمان و امریکا بە شکلی رسمی اعلام کردەاند، کە این حضور نظامی بە هیچوجهە در چهارچوب فعالیت ما نیست و ترکیە خودسر این اقدام را انجام دادە است.

بر طبق قوانین بین اللمی  استقرار نیروھای  دولت ترکیە در استان نینوا  بدونە شک  نقض قوانین و هنجارهای بین المللی و عملی متجاوزگرانە محصوب میشود.

ڵذا جمعیت حقوق بشر کوردستان  استقرار نیروھای ترکیە  در  بخشی از استان نینوا در جنوب کوردستان را عملی  اشغالگرانە و جنگ طلبانە  تعریف می کند و از سازمان ملل متحد و دولتھای عضو ای سازمان و تمامی سازمانھای حقوق بشری  میخواھد کە  بە سیاستھای جنگ افروز طلبانە  دولت ترکیە اعتراض کردە و خواستار خروچ ھرجە سریعتر نیروھای نظامی دولت ترکیە از استان نینوا  و  دیگر مناطق کوردستان  شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان