کارگران فولاد زاگرس قروە جهت متالبات صنفی خود در مقابل  وزارت کار

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان صبح امروز ٢٨ کارگر فولاد زاگرس از کوردستان بە پایتخت آمدند ودر مقابل وزارت کار و رفاە اجتماعی جهت متالبات صنفی خود تجمع کردند.

این کارگران میگویند کە ١١ ماە متالبات مزدی آنها پرداخت نشدەاست و تلبکارند و بە گفتە کارگران همچنین بیمە تامین اجتماعی آنها نیز بە حساب تامین اجتماعی واریز نشدە است.

این کارگران پس از انحلال کارخانە فولاد زاگرس در اسفندماە ٩٢ مصوب شدە بود کە ٢٨ کارگر برای نگهبانی و کارهای جانبی باقی بمانند و سهامداران کارخانە شامل صندوق بازنشستگی ، صندوق کارکنان فولاد و تامین اجتماعی ،دستمزد ٱنها را پرداخت نمایند کە ظاهرا مسئولان بە تعهد خود عمل نکردە و خلف وعدە دادەاند.

کارگران از وعدهای بی پاسخ وزارت کار خبر میدهند و میگویند کە در ماهەای گذشتە مقرر گردیدە است کە مسئولان وزارت کار جهت تعیین تکلیف آنها با سهامداران جلسەای برگزار کنند کە تاکنون هیچ جلسەای برگزار نشدە است.

همچنین این کارگران خواستار بازگشایی کارخانە ،بازگشت بە کار ،دادن معوقات خویش میباشند.

این در حالیست کە این کارگران جهت پیگیری متالبات صنفی خویش در زمستان سال پیش نیز بە تهران رفتە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان