انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه فاجحە زیستی بە همراە می اورد

انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه  فاجحە زیستی بە همراە می اورد
طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع کثیری از شهروندان، فعالان مدنی و محیط زیست سردشت در شرق کوردستان طی نامەایی سرگشادە بە انتقال اب رودخانە زاب در این منطققە بە دریاچە ارمیە اعتراض کردە و خواهان لغو این طرح شدەاند.
سیاست استعمارگرانە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان در این سالهای اخیر حاکی از بە یغما بردن ثروت طبیعی شرق کوردستان بە دیگر مناطق کوردستان میباشد لذا این مسئلە باعث نگرانی و اعتراض شدید فعالین مدنی، محیط زیستی و شهروندان شدە است
در این نامە سر گشادە امدە است کە موضوع انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه در بین طرح های مورد بررسی برای احیای دریاچه ارومیه برخلاف طرح انتقال آب رودخانه ارس و خزر که خوشبختانه مورد اعتراض مسولین و و ارگانهای زیربط قرار گرفت و اجرا نمودن آنها فاجعه زیست محیطی و خیانت تلقی شد، ولی متاسفانه انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه با کمترین ممانعت مسولین مربوطه، وزرات نیرو، ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان محیط زیست، نماینده مجلس شهرستان، مجلس شورای اسلامی و … واقع گردید.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشتە با احداث پروژەهای ابگیری و سدسازی در شرق کوردستان و انتقال ابها بە مناطق مرکزی ایران ضایعات زیستی فراوانی را بودجود اوردە است کە در این میان میتوان بە سد داریان در مسیر رودخانە سیروان هورامان اشاە کرد کە ابهای انباشتە شدە در این سد مستقیما بە مناطق مرکزی ایران انتقال دادە میشود.
متن نامە سرگشاده جمعی از شهروندان سردشتی در ارتباط با انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه:
موضوع انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه در بین طرح های مورد بررسی برای احیای دریاچه ارومیه برخلاف طرح انتقال آب رودخانه ارس و خزر که خوشبختانه مورد اعتراض مسولین و و ارگانهای زیربط قرار گرفت و اجرا نمودن آنها فاجعه زیست محیطی و خیانت تلقی شد، ولی متاسفانه انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه با کمترین ممانعت مسولین مربوطه، وزرات نیرو، ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان محیط زیست، نماینده مجلس شهرستان، مجلس شورای اسلامی و … واقع گردید.
بدون توجه به تبعات فاجعه بار آن اعلام شد که مشکل خاصی با انتقال آب زاب ندارند و مسولین بهترین گزینه را انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه عنوان کردند. متاسفانه لابی های پر قدرتی پشت پرده این طرحها است که با صرف هزینه های هنگفت از بیت المال و کسب منافع مادی کلان به طور مداوم بدون توجه به عواقب زیست محیطی و ناآباد کردن مناطق دیگر و بدون توجه به تجارب ویرانگر زیست محیطی و انسانی قبلی در بقیه نقاط کشور که خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از موارد آن است به اجرایی کردن این پروژه ها و توجیه همه جانبه این طرحها می پردازند.
برخی از آسیب های فاجعه بار انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه طبق نظر کارشناسان مربوطه به شرح زیر است:
مناطق حوزه آبریز رودخانه زاب دارای یکی از غنی ترین و متنوع ترین مکانهای ایران از نظر زیست گیاهی و جانوری است که کاهش دبی رودخانه زاب به طور جدی حیات این اکوسسیتم را به مخاطره می اندازد.
کاهش دبی رودخانه زاب باعث تشدید خشکسالی و افت تراز آبهای زیر زمینی منطقه سردشت و پیرانشهر می شود.
بیابانی شدن بستر رودخانه و خیزش ریزگردهایی که دامنگیر مردم منطقه و دیگر مناطق کشور خواهد شد را در پی خواهد داشت.
کاهش دبی رودخانه زاب آسیبی جدی به سد کولسه و سدهای در دست اجرای منقطه خواهد زد. مناطق حوزه رودخانه زاب با دره های زیبا و رودخانه خروشان زاب یکی از زیباترین مناطق ایران از نظر گردشکری است، رودخانه زاب نماد این شهر محروم (سردشت) تلقی می شود و دومین رودخانه بزرگ ایران محسوب می شود.
انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه تمام این موهبتها و پتانسیل های رشد گردشگری را از این منطقه خواهد گرفت شادابی، زیبایی و سرزندگی منطقه را از بین برده و منظره غم انگیز و فاجعه باری در مسیر خود به جای خواهد گذاشت.
ایجاد بحران در اکوسیستم طبیعی زندگی بیش از نیم ملیون نفر از مردمان حوزه آبریز زاب که بخشی از معیشت مردمان آن از کشاورزی و دامداری تامین می شود، دیمی کردن زمین های آبی کشاورزان که این منطقه را در فقر و محرومیت افزونتری قرار خواهد داد و موجب آوارگی و مهاجرت بیشتر مردم در آن مناطق خواهد شد.

اقدامات مخرب زیست محیطی این منطقه پیامدهای ناگوار اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی را درپی خواهد داشت، موجب نابودی نشاط، آبادی رفاه منطقه شده و احساس مورد ستم واقع شدن مردمان این خطه ی محرومیت کشیده و مصیبت دیده را بیشتر نموده و زمینه تنش ها و کدورت های قومی خواهد شد، در حالی که ما مردم سردشت و پیرانشهر به هیچ وجه نگاه قومی به مسایل نداریم و حامی احیای دریاچه ارومیه به شیوه های صیحح هستیم (بستن دهها هزار حلقه چاه در اطراف دریاچه و هدایت کردن دوباره آب 72 سد ایجاد شده بر روی 11 رودخانه منتهی به دریاچه که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شده است) نه به قیمت نابودی مناطقی دیگر، چون زاب را متعلق به همه می دانیم و همه مردمان آذربایجان و ایران باید از این حق برخوردار باشند که بتوانند اینجا زندگی کنند و برای بهرمندی و لذت بردن از جاذبه های طبیعی آن به اینجا سفر نمایند.
در مقابل حامیان، مجریان این طرح، مردم محروم، مظلوم و رنج کشیده ای حوزه آبریز زاب هستند که هزاران سال است در اینجا زندگی می کنند و زندگی آنها به این اکوسیستم وابسته است و بیشترین تعلق احساسی و مادی را به این رودخانه دارند ولی در تصمیمات مخرب انجام گرفته در محیط زندگی آنها مردم به هیچ وجه مورد مشورت قرار نگرفته اند و بدون موافقت آنها در سکوت رسانه ای شروع به اجرایی کردن این طرح نموه اند و هیچ توجهی به عواقب زیانباری که این اتفاق در زندگی آنها به وجود خواهد آورد نشده است .
ما مردم سردشت در صورت انجام طرح مذکور آن را خیانتی آشکار می دانیم و خواستار توقف سریع طرح انتقال آب رودخانه زاب از مبداء و کلیه دخالتهای منفی انسانی هستیم که موجب بهم خوردن تعادل اکوسیستمی آبریز حوزه زاب و نابودی منطقه می شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ظمن پشتیبانی خود از خواستهای برحق معترظین خواستار اعتراض شدید فعالین مدنی ، محیط زیستی و سیاسی و شهروندان در شرق کوردستان بە سیاستهای استعمارگرانە جمهوری اسلامی میباشد و از نهادها و سازمانهای محیط زیستی بین المملی میخواهد کە این سیاتهای تخریبگرانە جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردە و خواهان پایان دادن هر چە سریعتر بە این سیاتها باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان