دفاع از خواست جمعی از فعالان سیاسی وحقوق بشر در خارج ازکشور

جمعیت حقوق بشر کوردستان در پاسخ به تقاضای جمعی از فعالان سیاسی وحقوق بشر  خارج از کشور در پیوند با آزادی بیان و عقیدە، خواستەهای این مجموعە از فعالان حقوق بشر را مشروع دانستە و از مراکز وسازمانهای بین المللی مرتبط با حقوق بشری ،  آزادی بیان وآزادی عقیدە تقاضا دارد درچارچوب حقوق تعیین شده منشور حقوق بشر جهانی، که درخواست فعالان حقوق بشر در کوردستان و ایران می باشد،  مد نظر قرار گیرد، تا بدین وسیلە با ایجاد فشار بر نظام قضایی ایران ، موجبات بە ثمر رسیدن خواستەهای انان شوند، حمایت و فعالیتی کە موجب جلوگیری از اعدام فعالان سیاسی ، ملی و مذهبی را  فراهم کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان متن کامل تقاضا و نامە این مجموعە از فعالان حقوق بشری کە در ان فعالان سیاسی و حقوق بشری خارج از کوردستان و ایران مخاطب گرفتەاند را عینا منتشر می کند.

متن نامە:

باسمه تعالی

اخیرا فشار بر روی فعالان سیاسی، مدنی، کارگری بیش از پیش افزایش یافته است. حاکمیت جمهوری اسلامی پس از امضای توافق نامه اتمی وارد مرحله ای جدید از سرکوب و خشونت علیه دگر اندیشان شده است. بیشترین فشارها بر روی فعالین اقلیت های قومی(ملی) و مذهبی اعمال شده است.

جمع کثیری از برادران اهل سنت در زندان های حاکمیت حکم اعدام دریافت نموده و در انتظار اعدام نشسته اند و برخی دیگر از زندانیان در فقدان صدور حکم از سوی زندان بانان و دست اندرکاران زندان تهدید به اعدام شده اند.

مهم تر از همه اینکه پرونده محکومین به اعدام و دیگر زندانیان روند حقوقی را طی ننموده و هیچگونه خبری از مستندات پرونده ها در دست نمی باشد. احکام در پشت درهای بسته و در فقدان حد اقل موازین حقوقی صادر شده اند. افزایش تهدید های روزمره حاکمیت بیم آن دارد که حتی در راستای تسویه حساب های شخصی و عقده گشایی های سیاسی حاکمیت شهروندان فارق از سیاست اقلیت ها نیز زیر تیغ انتقام قرار گیرند.

در روزهای اخیر حکم اعدام “شهرام احمدی” از جوانان اهل سنت ایران از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی اتهامات او را روابط با جریان های تندرو سلفی و اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده اند اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که نامبرده هیچ گونه فعالیت سیاسی، مذهبی و مدنی نداشته و شهروندی عادی تلقی می شده است.

ما امضا کنندگان این نامه ضمن هشدار به دست اندرکاران جمهوری اسلامی در قبال صدور چنین احکام خصمانه و ضد انسانی خواستار هرگونه کمک از شهروندان و نهاد های حقوق بشری مستقل در راستای لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی، مدنی و اقلیتهای (ملی) من جمله شهرام احمدی میباشیم که در پشت درهای بسته دادگاه های حاکمیت و زیر فشار نیروهای امنیتی در فقدان برخورداری از هرگونه حقوق اولیه و اقلی محکوم به اعدام شده اند میباشیم.

متون داخل پرانتز اصلاحات صورت گرفتە از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان می باشد

جمعیت حقوق بشر کوردستان