حملە هوایی جنگندەهای ارتش ترک بە روستاهای کوهستان قندیل

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان  جنگندەهای ارتش ترکیە روستاهای کوهستان قندیل در منطقە میدیا را بە  بهانە حضور نیروهای پ ک ک   در روز گذشتە ٧ تیر ماە  بمباران کرد .

طبق گزارشات رسیدە ،هواپیماهای جاسوسی ترکیە بە گشتزنی در منطقە میدیا پرداختە و دست بە بمباران این مناطق  نمودەاند.

لازم بە ذکر است کە بە موجب این بمارانها زمینهای کشاورزی ساکنان این مناتق آتش گرفت و خسارات زیادی بر آنها وارد آمدە است.

در حملە هوایی جنگندەهای ترکیە بە مناطق کوهستان قندیل تاکنون دهها تن از اهالی غیر نظامی این روستاها جان خویش را از دست دادەاند و یا زخمی شدەاند و باعث ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان این منطقە شدە است.

منابع محلی گفتە اند کە حملات چندین ساعات بە طول انجامیدە و خسارات فراوانی بە فضای جنگلی و باغات این  منطقە وارد کردە است.  این حملات علیە مواضع نیروهای حزب کارگران کوردستان انجام شدە ولی از تلفات و خسارات بە مقرهای این حزب اطلاعی  در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان