تداوم خودکشی‌ها؛ دو تن دیگر به زندگی خود پایان دادند


KMMK:
چهارشنبه 18 فروردین 1400 شمسی، دو جوان دیگر در شهرهای بوکان و جوانرو با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان دادند.
شورش شیخ محمدی، حدودا ٣۵ سالە اهل محله امیرآباد بوکان با حلق آویز کردن خود، اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.
نامبرده از کارکنان بیمارستان در شهر بوکان بوده و از دلایل احتمالی خودکشی ایشان اطلاعی کسب نگردیده است.
از طرف دیگر یک دختر جوان با نام سمیرا فرجی اهل جوانرود نیز با اقدام بە خودکشی، جان را از دست داده است.
از علت خودکشی این دختر جوان نیز تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعی به دست نیامده است.
قابل ذکر است که سیاستهای تبعیض آمیز حکومت ایران، فقر، بیکاری، عدم پشتیبانی قانون، قوانین زن ستیزانه از جمله عوامل اصلی خودکشی در کوردستان میباشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید