عدالت محمدیان: خانوادەام تحت فشار است

عدالت محمدیان خواهر هیوا و آرام محمدیان در ویدیوی ارسالی برای جمعیت حقوق بشر کوردستان از فشار, اذیت و آزارهای جمهوری اسلامی ایران بر روی خانوادە و مادر پیرش میگوید.

هیوا محمدیان خوانندە و اهل سنە (سنندج) اردیبهشت سال 1395 بە شیوە مشکوکی (طبق گفتە خانوادە) توسط جمهوری اسلامی ایران کشتە شدە است. آرام محمدیان کە توسط اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به خانواده اش اعلام کردند, در هولیر پایتخت حکومت خودمختار کوردستان همراە چندین گریلا بە قتل رسید و اجازه برگزاری مراسم ختم به ایشان داده نشد.

نامبردە در گفتگو با KMMK اظهار داشت: قبل از رسیدن سال نو شمسی و برگزاری جشن های نوروزی، لباس شخصیهای حکومت ایران هنگام جمع شدن اعضای خانوادە ام بر سر مزار هیوا محمدیان بە آنها بی حرمتی کردە و اخطار دادەند کە نباید در مراسم های نوروزی شرکت کردە و در ایام خاص لباس کوردی بپوشند.

ایشان در ادامە گفت: این نیروهای حکومتی بە خانوادە ایشان گفتەاند کە نباید برای فرزندان جان باختە شان عزاداری کنند. نامبردە همچنین افزود در روزهای اخیر بر میزان فشارهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افزودە شدە و خانوادە ایشان را تهدید کردەاند کە در صورت تخطی از هشدارهای قبلی، زندان و احکام سنگین در انتظار آنان خواهد بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید