حلبچە و انفال (ژنوساید ملت کوردستان)

KMMK:

در این برنامە و در گفتگو با برنامە نگاە سوم، جهانگیر عبداللهی رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان در گفتگو با محسن میرزایی بە مسئلە قتل عام ملت کورد در حلبچە و پروسە انفال پرداختە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان