درگیری دستفروشان با ماموران شهرداری مریوان در میدان سرباز و پاچنار

طبق گزارشی کە بەدست جمعێت حقوق بشر کوردستان رسیدە است امروز چهارشنبە دوم تیر ماە  در ساعات قبل از ظهر ماموران شهرداری با حمایت نیروهای انتظامی اقدام بە جمع اوری چرخهای دستی دست فروشان مریوان در منطقە پاچنار  کرد کە با برخورد شدید دست فرواشان نسبت بە این عمل کارمندان شهرداری و نیروهای انظامی مواجە شدند.

در گزارش امدە کە مردم در محل  جمع شدە و حالت اعتراضی بە خود گرفتند در این هنگام یکی از افراد معترض  با صدای بلند از مامورین شهرداری و انتظامی خواست کە از این اعمال غیر انسانی دست بردارند و بە انها گفت کە اگر  دست فروشی نکنیم جکار کنیم ایا دولت برای ما کار ایجاد کردە است کە ما دست فروشی نکنیم. کار را بە جایی کشاندەاید کە دیگر نمی توانیم نفس بکشیم جی از جان ما میخواهید.

لازم بە ذکر است کە دولت جمهوری اسلامی  با سیاستهای تبعیض امیز و سرکوبگرانە در شرق کوردستان بیشتر از گذشتە  دست بە بیکار کردن کارگران و جلوگیری از کسب درامد از طرق مخلتف نمودە است  از نمونەهای بارز ان بستن بارزارچەهای مرزی میباشد کە در چند ماە گذشتە  تعداد زیادی از بازارچەهای مرزی شرق کوردستان تعطیل شد و افراد زیادی کە از این طریق درامدی برای زندگی کردن بدست میاوردند بیکار شدند.

جـعیت حقوق بشر کوردستان