مجلس سوریە دمکراتیک: لازم است سازمان ملل از قتل‌عامهای دولت ترکیە بازخواست نماید

مجلس سوریە دمکراتیک: لازم است سازمان ملل از قتل‌عامهای دولت ترکیە بازخواست نماید
مجلس سوریە دمکراتیک “م.س.د” در بیانیەای اعلام کرد کە دولت ترکیە در مناطق مرزی ادلب بە کشتار غیرنظامیان دست زدە است. سازمان ملل درخواست نمود تا در این مورد اقدامات لازم را بە انجام رساند.

مجلس سوریە دمکراتیک دربارەی قتل‌عام ١١ تن از شهروندان سوریە از سوی نظامیان دولت ترکیە در ١٩ ژوئن در شهر جرابلوس بیانیەای را منتشر کرد. این شورا کشتار‌جمعی ١١ نفر از اعضای یک خوانوادە را کە در مرز ترکیە از سوی نظامیان این کشور کشتە شدند، بشدت محکوم نمود. در میان قربانیان این قتل‌عام زنان و کودکان هم دیدە شدند. مجلس سوریە دمکراتیک دربارەی قتل‌عامهای صورت پذیرفتە شهروندان سوری از سوی دولت ترکیە از سازمان ملل درخواست تحقیق و بازخواست نمود.

در بیانیە مجلس سوریە دمکراتیک آمدە است:

“خلق‌های سوریە وخامعەی جهانی قتل‌عام شهروندان غیرنظامی را در منطقەی مرزی ترکیە و روستاهای ادلب از سوی نظامیان ترکیە دیدند. در این جنایت تعدادی از قربانیان زنان و کودکان هم بە قتل رسیدند. این اولین مورد از اقدامات ترکیە نیست. با مدارک مستند و قابل اثبات دهها مورد دیگر از این قبیل اقدامت دولت ترکیە در عفرین، کوبانی، جزیرە و شهبا روی دادە است. رفتار ترکیە بر خلاف موازین بین‌المللی دربارەی حسن همجواری بویژە در شرایط جنگ است. لازم بود کە محافظت از جان غیرنظامیان در سرلوحەی اقدامات قرار گیرد.

این در حالی است کە ترکیە ادعای محافظت از مرزهای خود را اعلام می‌نماید، در واقع صدها متر از خاک سوریە را در مناطق روژآوا –شمال سوریە اشغال نمودە است. علاوە بر ورود اعضا سازمانهای تروریستی از خاک ترکیە بە سوریە کە بە شیوەای آشکار و مستند در رسانەها و شبکەهای ارتباطی منتشر شدەاند.

ما بە عنوان هیئت رهبری مجلس سوریە دمکراتیک در علاوە بر اینکە رفتارها و عملکرد دولت ترکیە را در قبال شهروندان سوریە محکوم می‌نمائیم، در عین حال از سازمان ملل درخواست می‌کنیم تا فورا در مورد جنایتهای ترکیە بر علیە شهروندان سوریە رسیدگی نماید.
دولت ترکیە را بە متوقف کردن تجاوز بە سوریە ملتزم نماید و گلولوباران و خشونت بر علیە غیرنظامیان سوریەای را متوقف نماید. ما بە خانوادەی قربانیان و همەی خلقهای سوریە مراتب تسلیت خود را اعلام می‌داریم و عملکرهای غیراخلاقی را محکوم می‌کنیم. اصرار ما بر ریشەکنی سازمانهای تروریستی و اعلام آتش‌بس و چارەیابی بحران سوریە از راههای سیاسی اقدامهای لازم انجام گیرند.”

جمعیت حقوق بشر کوردستان