صباحت تونجل: اجازه نمی‌دهیم دولت برای ما قیم اعزام کند

صباحت تونجل: اجازه نمی‌دهیم دولت برای ما قیم اعزام کند

رجب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که شهرداران شمال کوردستان که از اعضای حزب مناطق دمکراتیك هستند باید برکنار شوند و دولت به شمال کوردستان قیم بفرستد. شهرداران، پیشتر در انتخابات از سوی مردم برگزیده شده بودند اما دولت می‌خواهد آنها را بخاطر تأئید خودمدیریتی محاکمه کند.

صباحت تونجل رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیك دیروز در دفتر اصلی این حزب در شهر آمد پایتخت کوردستان، در کنفرانسی مطبوعاتی درباره خبر اعزام قیم از سوی آنکارا به جای شهرداران کوردستان شرکت کرد. گولتان کشاناک و فرات آنلی دو شهردار کلانشهر آمد هم او را همراهی می‌کردند.

تونجل گفت که دولت ترکیه از خشونت علیه اعضای حزب آنها استفاده می‌کند تا جایی که دو عضو آنها توسط نیروهای دولتی کشته شدەاند. همچنین “خورشید کولتر” مسئول این حزب در شرنخ پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به کلی مفقود شده و مقامات آنکارا از سرنوشتش اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

صباحت تونجل در واکنش به دستور اردوغان برای اعزام قیم بجای شهرداران شمال کوردستان گفت: “شهرداران ما بر خلاف سال‌های گذشته که منصوبین دولتی اینجا بودند خدمات بسیار بزرگی به مردم انجام دادند. دولتی‌ها حالا بهانه می‌گیرند که چه بر سر بودجه دولت آمده؟ بازپرس‌ها بروند در شهرداری‌های استانبول و آنکارا ببینند که چقدر خلاف صورت گرفته.

رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک در این کنفرانسی خبری گفت شهرداران ما با رأی مردمی مسئولیت گرفتەاند و به دولت اجازه نمی‌دهیم که شهرداری را مصادره کند. اکنون بیست شهردار ما در زندان بسر می‌برند از جمله یازده زن. سی تن را هم دولت برکنار کرد. آنها می‌گویند نباید به سمت خودمدیریتی حرکت کنید اما با زور نمی‌توانند ما را منصرف کنند.