گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە دسامبر ۲۰۲۰

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

از ابتدای سال نو میلادی تاکنون 44 نفر در شرق کوردستان اعدام شده اند. در ماه دسامبر هفت نفر به اتهام هایی مانند قتل و مواد مخدر اعدام شده اند.

زندان و بازداشت

بر اساس آمار جمع آوری شده، تنها در این ماه 18 نفر بازداشت شده اند. شهروندان بازداشتی در جریان دستگیری شکنجه شدند و هیچ مدرک یا اجازه قضایی از سوی نیروهای امنیتی نشان داده نشدە است. شایان ذکر است از ابتدای سال نو تاکنون 258 نفر بازداشت شده اند.

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه 2 کولبر و کاسبکار کشته  و 11 کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە 16 نفر خودکشی و یا بە قتل رسیدەاند. از این تعداد 4 نفر مرد و 12نفر زن میباشند.

مین

در این ماە 1 شهروند در نتیجە انفجار مین زخمی شدە است.

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان