جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتدیگر

اورمیە: یک زندانی به نشانه اعتراض اعتصاب غذا کرد

KMMK:
سەشنبە 27 آبان 1399 خورشیدی، یک زندانی با نام حجت کاطم نژاد، 33 سالە محبوس در زندان حکومت ایران در شهر اورمیە با دوختن لب‌هایش دست بەاعتصاب غذا زد.
این زندانی به نشانه اعتراض به عدم آزادیش با توجه به پایان محکومیت یک ساله خود، لب های را دوخته و اعتصاب غذا کرده است.
نامبردە بە دلیل شرکت در یک نزاع دسته جمعی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است، ولی با گذشت نزدیک بە 3 هفتە از پایان دورە محکومیتش هنوز آزاد نشده و دادگاە از آزادی وی ممانعت می کند.
کاطم نژاد، علت اعتصاب غذا را عدم آزادی از زندان اعلام کرده است.
قابل ذکر است که دادگاه مدعی شده است که پروند نامبرده گم شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تداوم بازداشت کوردها: سلما ایرمک پارلمانتار جولەمێرگ بازداشت شد

جاده هاى غير استاندارد از مشكلات هر روزه مردم شرق كوردستان

بازداشت یک شهروند در اشنویه

Rahim Kholafai