میش مرغ(چێرگ) سنبل زنده ی طبیعت کوردستان محافظش باشیم

طبق گزارشی کەبەجمعیت حقوق بشرکردستان رسیدە،هردوگروە مدافعین محیط زیست”زایەڵە”ازشهرمهابادو “وڵات”ازشهربوکان، درعملیات وتلاشی مشترک طی عنوان(“میش مرغ “سنبل طبیعت زنده ی کردستان راحافظ باشیم)،اعلام کردند هدف ازاتخاذاین عملیات  پاشیدن دانه وخوراکی برای این پرندەبود.

بعدازعملیات پاشیدن دانه اعضای فعال هردوگروه جهت یادبودچنین روزی کتابهایی راتقدیم همدیگرکردند.

درادامەی گزارش حقوق بشرکردستان یادآوری شده ،که مدافعین محیط زیست “وڵات ازبوکان وزایه ڵەازمهاباد”اعلام داشتەاندکه حفاظت محیت زیست هیچ مرزی رانمی شناسد.

جهت آگهی وضروریست که گفتەشود”میش مرغ”پرندەای استثنایی وکمیاب دنیاست کەتنهادرمنطقەبوکان وزرینەاوباتو(هەوەتوو)نمونەهایی ازآن بەچشم میخورد وباخطرنابودی وانقراض کامل دست بەگریبان است بنابراین محافظین محیط زیست آگهی فوق رابەگوش عموم مردم میرساندکەاین پرندە سنبل طبیعت زندەی کردستان باخطرانقراض روبروست وحفاظت ازآن وظیفەی هرکسی است.

“میش مرغ بزرگترین پرندەگیاەخواروبسیارمشابەهدهدوهمچون بوقلمون پرهایش راچتروخودرا خرامان میکند”.

جمعیت حقوق بشرکردستان.