بانه: بازداشت دو کاسبکار و کشتن دو اسب آنان

KMMK :

دوشنبە 24 شهریور 1399 خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه «دولەشین» شهر بانە در شرق کوردستان، بدون هیچ دلیل و حکم قضایی در مزرعە ایی شخصی دو اسب کاسبکاران را تیرباران و صاحبان آنها را نیز بازداشت کرده اند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات وارد شدە بە بازداشت شدگان و همچنین محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

براساس دادەهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این دو مورد 169شهروند در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان