گفتگوی جهانگیر عبداللهی رئیس مشترک (ک م م ک) با برنامە پایش تلویزیون آرین

در این برنامە بە موارد نقض حقوق بشر و تاثیر انتشار گزارشهای نقض حقوق بشر بر فضای سیاسی و اجتماعی در شرق کوردستان و ایران و نگاە جامعە جهانی پرداختە شدە است. همزمان نگاە حذفی سازمانهای حقوق بشری ایرانی مورد نقد و بررسی قرار گرفتە شدە است.