گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە آگوست ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه آگوست سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە آگوست حداقل ٤ شهروند در زندان توسط حکوم ایران اعدام شدەاند. این اعدام شدگان بە اتهام قتل عمد حکم قصاص داشتە و احکام آنها اجرا شدە است.

مکان اجرای حکمعلتتاریخ اجرای حکمشهرسننام/ نام خانوادگیردیف
سنەبە اتهام قتل٢٥ مردادسنە٤٣کیوان رضاقلی١
سنەبە اتهام قتل٢١ مردادسنە٣٩فایق احمدی٢
اورمیەبە اتهام قتل٢٧ مرداد ٣٠ارسلان یاسینی٣
بروجردبە اتهام قتل٣٠ مرداد ٣٣حسین مولودی٤

زندان و بازداشت

در این ماە ٤٤ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است.

حکمعلتتاریخ بازداشتشهرسننام‌ردیف
دو  سال  زندانفعال کارگری، اجتماع و تبانیمرداد ٩٩مریوان×بختیار رحیمی١
  ١٢ مردادکامیران۳۳فرهاد عبدی ٢
  ١٤ مرداد روستای دیوزناو سەوڵاوا  (سرواباد)۳۵معراج مرتضایی٣
 عضویت در احزاب کوردستانی۱۵ مرداد پاوه۱۷پارسا رستمی٤
  ۱۵ مرداد داراب   (داڵاهو)۲۰افشین سید مرادی٥
  ۱۵ مرداد داراب   (داڵاهو)۱۹یحیی سید مرادی٦
  ۱۵ مرداد داراب   (داڵاهو)١٨ارش دارابی٧
 همکاری با احزاب کورد۱۹ مرداد اورمیه۴۰حمید عبدی٨
١٥سال زندان تعزیریاخلال در نظم عمومی۱۹ مرداد مریوان×وریا دل‌انگیز٩
 فعال محیط زیست۲۰ مردادسنه مادح فتحی١٠
 اقدام علیه امنیت ملیمرداد ١٣کامیران×فرزاد حسینی١١
 فعال محیط زیست۱۵ مرداد کامیران فریاد عبدی١٢
  ۲۱ مردادئاڵی‌کەند ــ  بوکان فواد محمد‌پور١٣
 ماموستای آیینی۲۰ مردادحاجی‌ئاوا ــ بوکان۳۵فایق‌ شریعت‌پنا١٤
  ۲۲ مردادسقز رحمان رحیم‌پور١٥
 ٤ماه زندان تعزیری ۲۲ مردادسقز نادر مجیدیان١٦
  ۱۴ مردادگوندی (پووشاوێ) شنۆ۲۲یونس خضری١٧
 همکاری با احزاب کورد۱۵ مرداد سقز هێمن کریمی١٨
 همکاری با احزاب کورد۱۵ مرداد سقز هیوا امینی١٩
 همکاری با احزاب کورد۱۵ مرداد سقز ارمیا رنجبر٢٠
 همکاری با احزاب کورد۱۵ مرداد سقز وریا امینی٢١
 همکاری با احزاب کورد۱۵ مرداد سقز علی قادری٢٢
 ورزشکار۲۶ مرداد بوکان واحد ابراهیمیان٢٣
 فعال آیینی۲۳ مرداد بوکان اسماعیل علی پروری٢٤
  ۲۹ مرداد  سنە ( سەوڵاوا) ۱۷هورام نادری٢٥
  ۲۹ مرداد  سنه (سەوڵاوا) ۱۵آریا امینی٢٦
 فعال آیینی۳۰ مرداد بوکان آمانج حمزه لویی٢٧
 نو کیش مسیح۱ شهریورسردشت۳۷شێرکۆ سیاوشی٢٨
  ۱ شهریورقروه۳۰عثمان طهماسبی٢٩
 همکاری با احزاب کورد۱ شهریورمیاندواو سلیمان زند٣٠
 همکاری با احزاب کورد۱ شهریورمیاندواو کامران توان٣١
 همکاری با احزاب کورد۱ شهریورمیاندواو خالق برجسته٣٢
 امام جمعه روستای (ابراهیم آباد)۱ شهریورمیاندواو عبدالکریم تارات٣٣
 شرکت در مراسم تشیع جنازه فعالان محیط زیست۳ شهریورمریوان ـ (هێلیزئاوا) فرزاد مرادی٣٤
 شرکت در مراسم تشیع جنازه فعالان محیط زیست۳ شهریورمریوان ـ (هێلیزئاوا) نوشیروان رضایی٣٥
  ۲ شهریوربانه ـ (روستای شوی) شریف امینی٣٦
 همکاری با احزاب کورد۵ شهریورسردشت قادر رحمانی٣٧
 همکاری با احزاب کورد۵ شهریورسردشت خسرو جهان‌آرا٣٨
 همکاری با احزاب کورد۵ شهریورسردشت سردار ملا٣٩
 همکاری با احزاب کورد۵ شهریورسردشت آکام حسن‌زاده٤٠
  ۵ شهریورسنه۳۵خبات مفاخری٤١
  ۲۹ شهریوربانه ـ (بندژاژ) علی رشیدی٤٢
 ماموستای آیینی۲۹ مرداد اورمیه ـ ( مەرگەوەڕ)  یک سال قبل دستگیر شده۲۱حسن جنگخواه٤٣
  ۱ شهریورسردشت۳۷مهدی ابراهیم‌زاده٤٤

در این ماە تعدادی کولبر و کاسبکار نیز بازداشت شدەاند،

علتتاریخ بازداشتشهرسننام‌ 
کاسبکار/ بدون داشتن فعالیت سیاسی ١ مردادسردشت خدر  عزیزی١
کولبر/ در عین کولبری٢٥ مردادروستای باوان  (مرگور اورمیە) پرویز محمدی٢
کولبر/ در عین کولبری٢٦ مردادروستای باوان  (مرگور اورمیە) سامی محمدی٣
کولبر/ در عین کولبری٢٧ مردادروستای باوان  (مرگور اورمیە) جعفر محمدی٤
کاسبکار/ بدون داشتن فعالیت سیاسی١ شهریورروستای نی  ( مریوان)٣١صهیب کاوە٥
کاسبکار/ بدون داشتن فعالیت سیاسی٢ شهریورروستای نی  ( مریوان)٣٠رێبوار ارژنگی٦
کاسبکار/ بدون داشتن فعالیت سیاسی٣ شهریورروستای نی  ( مریوان)٢٥محمد ارژنگی٧

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٥ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٢ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

 بدست نیروهایمحل وقوعتاریخ شهر سکونتسننام 
شلیک مستقیمترکیەیوکارجیلی  ( نزدیک  چالدران)١٥ مردادچالدران٤١ابراهیم باریکار١
شلیک مستقیمایران ٢٣ مردادروستای کریم آباد  (بانە)٢٢هادی خوری٢
شلیک مستقیمایران ٢٥ مردادکوران از توابع صومای برادوست اورمیە٣٧سراج احمادی٣
شلیک مستقیمایرانزنجان٢٦ مردادیولاگیلدی از توابع شوط در اورمیە٣٥باران باشام٤
شلیک مستقیمایرانزنجان٢٧ مردادیولاگیلدی از توابع شوط در اورمیە٤٠علی اشرفیان٥

کولبر و کاسبکار زخمی

  محلعلتتاریخ  وقوعشهرسننام 
 ضرب و شتم کولبری١٧ مرداددوریسان  (پاوە)١٦متین حسینی1
 شلیک  مستقیم کولبری مریوان١٧ارمین احمدی2
 شلیک  مستقیمکورانکولبری٢٥ مردادکوران امرار کنعانی3
 شلیک  مستقیمکورانکولبری٢٦ مردادکوران٣٣مخمور احمدی4
 شلیک  مستقیمنوسودکولبری٢٨ مردادروستای قالیچە (ثلاث باواجانی) سعدی میرزایی5
 شلیک  مستقیم کولبری٢٥ مردادشکل اوا  (اورمیە) سلمان محمودیان6
 شلیک  مستقیمهەنگەژالکولبری٢٩ مردادبانە علی کیلە٧
 شلیک  مستقیمهەنگەژالکولبری٢٩ مردادبانە کامران پاوە٨
 شلیک  مستقیمهەنگەژالکولبری٢٩ مردادبانە یادگار شیخی٩
 شلیک  مستقیمهەنگەژالکولبری٢٩ مردادبانە ابراهیم زۆری١٠
 شلیک  مستقیم کولبری٢٨ مردادبانە فخرالدین رستم پور١١
 شلیک  مستقیمنوار مرزی   پاوەکولبری٢٩ مردادپاوە ارمان محمدی١٢
 شلیک  مستقیمثلاث باوەجانیکولبری١ شهریورثلاث باوەجانی بهروز مرادی١٣
 شلیک  مستقیمنوسودکولبری١ شهریور نوسود٥٠جعفر رمضانی١٤
 شلیک  مستقیم کولبری٢ شهریور چالدران تورج محمد پور میلان١٥
 شلیک  مستقیم کولبری٢ شهریور پیرانشار محمد سلیمی١٦
 شلیک  مستقیم کولبری٥ شهریورروستای ناجی (مریوان) ناجی١٧
 شلیک  مستقیم کولبری٥ شهریورمیانە (مریوان) علی رنجبر١٨
 شلیک  مستقیم کولبری٥ شهریورثلاث باوەجانی٢٧قانع بهرامی١٩

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە 4 نفر خودکشی و خودسوزی کردە و یا بە قتل رسیدەاند.

علتتاریخشهرسننام / نام خانوادگیجنسیت 
رد درخواست پناهندگی٢ شهریوراهل بوکان در سویسرا مسعود قادریمرد١
در هتلی در اورمیه اقدام به خودکشی کرده01.08.2020پیرانشهر٢١م .ازن٢
خودکشی31.07.2020روانسر١٦ ش.سزن٣
خودکشی82.020روستای سماقلو (سقز)١٩؟ 4

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان