زندان سقز ناقض ابتدایی ترین حقوق زندانیان

طبق گزارشی  جمعیت حقوق بشر کوردستان از زندان سقز ، بە دلیل کیفیت بسیار پایین و غیر استاندارد  مواد خوراکی  و بهداشتی در زندان  سقز زندانیان  این زندان  ناچارا  با بوجه شخصي خود از فروشگاه زندان با قیمتی بسیار گران مجبورند مايحتاج روزانه خود را تهيه مي نمايند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در این رابطە با دو نفر کە بستگان انها در این زندان نگهداری میشوند گفتگویی داشتە است ، ع ک میگوید کە ماهانە برای تامین مایحتاج برادرش کە بە ١٠ سال زندان معکوم شدە است باید مبلغی بین ٧٠٠ تا یک میلیون تومان  بە حساب وی در زندان واریز نماید.

س. ر میگوید  همسر من مدت ٧ ماە است کە در زندان نگهداری میشود و من برای تامین مایحتاج خود و فرزندانم دو شیفتە کار میکنم و از ان یک لقمە نانی کە میتوانم در ماە بدست بیاورم مبلغ نیم میلیون تومان بە حساب همسرم در زندان واریز مینامیم .

در این میان افرادی نیز  در زندان نگهداری میشوند کە یا با بستگانە خود ارتباطی ندارند و یا اینکە بستگان انها قادر بە تامین کمک هزینە برای مایحتاج  بستگان زندانی خود نیستند  کە این افراد در وضعیت بسیار بدی قرار گرفتەاند.

طبق اظهارات یکی از زندانیها  افرادی کە پول ندارند  با مشکلات فراوانی روبرو میشوند  و برای کارهای از جملە نقل و انتقال مواد مخدر در ازای اندکی پول در زندان بکار گرفتە میشوند.

او در ادامە میگوید  فروش مواد مخدر در زندان بە امری عادی تبدیل شدە است مامورین دولتی مواد مخدر وارد زندان میکنند و بسیاری از مامورین زندان علنا در حضور دیگر زندانیان و همکاران خود اقدام بە فروش سیگار و مواد مخدر میکنند.

طبق اطلاعات بدست امدە بە محض انتقال زندانیان از بازداشتگاها ی اطلاعات،  كلانتريها ، دادسراها  و امكاكن عمومي سپاه به زندان تمام وسايل شخصي این زندانیان  از انان گرفته  میشود و انها فقط اجازە دارند  دو دست لباس  بە همراە خود بە  محیط زندان وارد کنند  در این هنگام  دفترجه حساب بانکی زندان   برای انان صادر میشود کە پول واریز شدە باید از توسط افرادی کە در زندان نیستند  بە حساب انها واریز شود،( بستگان زندانیان).

دفترچە بانکی زندان جهت خريد كالا از فروشگاه زندان ، هزينه تاكسي براي اعزام به داد گاه ،  اعزام بە مركز امنيتي اگاهي  و بیمارستان مورد استفادە قرار میگیرد. در بیشتر أوقات حتی  زنداني براي اعزام به  زندانهای شهرستان های  دیگر نیز  بايد هزينه خودرو مامور همراه  را پرداخت نمایند.

این در حالیست کە طبق ایین نامە زندانها تمامی هزینەهای زندانیان در طول مدت محکومیت باید توسط سازمان زندانها تامین شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان