اتش زدن نی زار دریاچە زریبار مریوان

طبق گزارشی کە بدست جمعێت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ، نی زار اطراف دریاچە مریوان طعمە حریق اتش شدە است و فعالین محیط زیستی در حال خاموش کردن ان میباشند.

در همین گزارش امدە است کە  این نی زار از ساعات بامدادی  امروز  پیش طعمە حریق اتش شدە است و تاکنون از نیروهای اتش نشانی شهرستان مریوان خبری نیست. و تنها فعالین محیط زیستی و مردم  روستاهای اطراف دریاچە زریبار در حال حاضر مشغول خاموش کردن این  اتش میباشند.

لازم بە ذکر است کە نیزار اطراف دریاچە زریبار میزبان  بسیاری از پرندگان اسیایی در این فصل میباشد و ىە احتمان زیادی بسیاری از اشیانەهای این پرندەگان طعمە حریق اتش شدە و بیساری از این پرندەگان در اتش سوختەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان