ک م م ک ،سرکوب مذهبی، عدم آزادی و ممنوعیت دیگر مذاهب را محکوم می کند

جمعیت حقوق بشر کوردستان سرکوب شدید، عدم آزادی و ممنوعیت دیگر مذاهب را محکوم می کند

جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی را با بزرگترین و شدیدترین تبعیض ها و محدودیتها مواجه کردە است.
این تبعیض ها و محدودیت ها شامل اقلیت های مذهبی مانند بهائیان،اهل؟ سنت یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان، ایزدی ها، یارسان، صوفیان، اهل حق، شیخی ها، دراویش گنابادی و… می شود، جدایی از ان حتی شاخەههایی از پیروان شیعه اثنی عشری یا مذهب رسمی نیز که با حق تفسیر انحصاری مذهب توسط روحانیت حاکم مخالفت می کنند را نیز در بر می گیرد.

در این بین، بهائیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران آماج تبعیض های بی رحمانه قرار گرفتەاند. ناپدید شدن یا سربه نیست کردن رهبران جامعه بهائی، دستگیری، حبس های سنگین و اعدام بهائیان ، محروم کردن بهائیان از مشاغل دولتی، محروم ساختن جوانان بهائی از ورود به آموزش عالی، محروم کردن آن ها از کسب و کار و مصادره اموال آن ها، بازداشت های غیرقانونی و طولانی و شکنجه کردن آن ها برای تبری از بهائیت و پذیرش اجباری اسلام، پاک سازی همه نشانه های مذهب بهائیت، تخریب گورستان ها، غیرقانونی شمردن هر نوع تجمع و مناسک مذهبی … از جمله عمکردهای جنایتکارانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران علیه این اقلیت مذهبی است که بهائیان را به طور رسمی، به بی حقوق ترین شهروندان کشور مبدل ساخته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن تبعیض های اعمال شده علیه بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی در ایران، خواستار توقف سیاستهای تبعیضی و ضدانسانی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس موازین حقوق بشری افراد در، داشتن آزادی اعتقاد به مذهب و آزادی همه افراد در داشتن و نداشتن مذهب، آزادی کامل تبلیغات مذهبی و غیر مذهبی ازاد بودە و هیچ کس، سازمان و دولتی حق ندارد این آزادیها را سلب یا محدود کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستا همچنین خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط همه زندانیان بهائی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد و تاکید می کند کە تبعیض های اعمال شده علیه بهائیان و همه اقلیت مذهبی در ایران باید فورا و بی درنگ متوقف شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان