سقز: بازداشت پنج شهروند در یک روز

KMMK:

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، پنج شهروند اهل سقز در شرق کوردستان به اسامی «وریا امینی، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، علی قادری و هیوا امینی» توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شدند.
بنا به گزارشات: بازداشت شهروندان مذکور بدون ارائه مجوز قضایی همراه با تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی نامبردگان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که اتهامات مطرح شده در مورد این شهروندان، همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
تا لحظه تهیه خبر از محل نگهداری و سرنوشت بازداشت شده گان اطلاعی در دست نمی باشد.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب موارد فوق الذکر ۱۱۵ نفر از شهروندان شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمعوری اسلامی بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان