اعتصاب غذای محمد عبدالهی زندانی سیاسی کورد در شرق کوردستان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است. محمد عبدالهی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام با ارسال نامه‌ایی به دفتر رئیس قوه قضاییه، با درخواست برگزاری دادگاهی عادلانه رسما از روز یکشنبە  ۲۹ ــ ٥ ــ ۲۰۱٦ اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرد.

بر أساس گزارش رسیدە عبدالهی در نامه‌ی خود نوشتە است کە من به صورت غافلگیرانه بازداشت و بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی از ناحیه شانه راست زخمی و بر اثر ضرب و شتم آنها، بازوی دست راست و ساق پای چپ و دندانهایم شکست. در مدت بازجویی از خدمات پزشکی برخوردار نبودم.

این زندانی سیاسی همچنین نوشته که ریاست شعبه دوم بازپرسی، رای به برائت وی داد اما با اعتراض بازپرس پرونده، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده است.

محمد امین عبدالهی ضمن درخواست یک محاکمه عادلانه تاکید کرده که پرونده‌ای برای وی از طرف نیروهای امنیتی استان تشکیل شده از اتهاماتی که تاکنون در هیچ کجا و در حضور هیچ مقام قضایی و امنیتی نسبت به آنان اعتراف نکرده است.

بر أساس اطلاعات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ریس زندان با مطلع شدن از اعتصاب غذای محمد دستور انتقال وی بە زندان انفرادی در مهاباد را صادر کردە است.

لازم بە ذکر است کە محمد عبدالهی از ابتدای تابستان ۱۳۸۹ در زندان مهاباد بسر میبرد و  او بە  اتهام محاربه از طریق عضویت دریکی از أحزاب سیاسی کوردستان محکوم شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان