اعتصابات مکرر کارگران شهرداری سریش آباد

KMMK:

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، کارگران شهرداری سریش آباد از توابع قروه برای پنجمین روز متمادی دست از کار کشیدند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

کارگران شهرداری سریش آباد از آغار سال جدید شمسی تاکنون پنج بار اعتصاب کرده و آخرین باری که حقوق دریافت کرده اند، اسفند سال ۹٨ بوده است.
قابل ذکر است که اعتصاب اعتراضی این کارگران با وعده شورای شهر و شهرداری مبنی بر پرداخت حقوق چند ماه گذشته به اعتصاب خود پایان دادند.
لازم به ذکر است که این کارگران فساد مالی و اختلاسات موجود در شورای شهر و شهرداری را دلیل عدم پرداخت به موقع خود و مزایای حود می دانند.
همچنین باید اضافه کرد که عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری در شرق کوردستان تنها محدود به شهر سریش آباد نبوده و در خبرهای گذشته که از سوی جمعیت حقوق بشر کوردستان منتشر شده است، کارگران در شهرهای سنه، مریوان، سولاوا، بوکان، بانه و… از وضعیت مشابهی برخوردار هستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان