تجمع اعتراضی کارگران پروژه آبرسانی سد گاران، مقابل فرمانداری مریوان

KMMK:

شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹٨ شمسی، کارگران پروژه ابرسانی سد گاران سنه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل فرمانداری مریوان دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

براساس گزارشات، هفته‌ گذشته نیز این کارگران در همین رابطه در مقابل استانداری سنه تجمعی اعتراضی به راه انداختند.

لازم به یادآوریست، که اکثریت موسسات و مراکز خدمتگذاری در داخل ایران و شرق کورستان بویژه، دچار افت و رکود شده به طوری که حتی قادر به ایفای وظایف خود نیستند، در نتیجه سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی، صرف حدالقل بودجه برای پروژه‌های داخلی و صرف حداکثری بودجه در کشورهای دیگر برای ایجاد رعب و وحشت و گسترس هرچه بیشتر تنش و ناامنی در منطقه، کشور را بە جایی رساندە است، که حتی موسسات خصوصی قادر به ادامه فعالیت نبوده و کارگران بعنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بدترین وضعیت ممکن بسر میبرند و فشار مضاعف بر این قشر هر روز غیر قابل تحملتر میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان