آرام فتحی بازداشت شد

KMMK:
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ شمسی، آرام فتحی، فعال محیط زیست، نویسنده و شاعر در شهر مریوان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
این فعال مدنی مریوانی تاکنون بارها توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شده است.
تاکنون از علت بازداشت نامبرده اطلاعی کسب نشده است ولی نامبرده در اکاونت اینستاگرام خود اطلاع داده بود که تهدید شده است.

بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای اطلاعات سپاه بدون هیچ گونە مجوزی قانونی اقدام بە بازداشت وی کردەاند.
آرام فتحی در سالهای ۱۳۹۵, ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بازداشت و به اتهامات واهی محاکمه شده بود. در موارد قبلی بازداشت، اتهامات وارده به این فعال مریوانی اخلال در نظم عمومی، خروج غیرقانونی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و… بوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان