کشف پیکر یک جوان دیگر در اطراف جوانرود

KMMK:

پیکر یک جوان به نام “خالد رشید” فرزند محمود اهل جوانرود در منطقه ای به نام یوسوخانی شناسایی شد.

بر اساس گزارش؛ روی پیکر نامبرده رد گلوله محرز بوده و معلوم شده است که در رابطه با اعتراضات اخیر ایران و شرق کوردستان بازداشت و شکنجه و سپس گلوله باران شده است.
لازم به ذکر است؛ سوای کشته شدن صدها شهروند، صدها و هزاران شهروند مدنی دیگر در بازداشت و مکانهای نامعلوم نگهداری می شوند که از سرنوشتشان هیچ اطلاعی د دست نیست و تاکنون ده ها جسد در اطراف شهرها و زباله دان های اطراف شهرهای شرق کوردستان کشف و شناسایی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان