اورمیه/ در بالاترین سطح تنوع اتنیکی استان انکار می شود

KMMK:

رئیس شورای شهر و مدیر شهرداری دولت ایران در اورمیه بدون در نظر گرفتن تنوع اتنیکی استان در یک جلسه رسمی به زبان ترکی آذری سخن گفتند. در صورتی که در این جاسه تعداد زیادی از ملیت کورد و غیر آذری حاضر بودند.
در نشستی که در اورمیه به مناسبت روز خبرنگار برگزارشد، هریک از محمد رضا علیزاده امامزاده، رئیس منتصبی شورای شهر و محمد حضرتپور رئیس شهرداری حکومتی به زبان آذری سخنان خود را بیان کردند.
سخن گفتن این دو مسئول حکومتی در جلسه ای که تعداد زیادی کورد و غیر ترک در نشست حاضر بودن موجب اعلام نارضایتی از سوی محمدخالد حاتمی سخنگوی شورای شهر اورمیه شد.
نامبرده اذعان داشت؛ در چنین نشستی جهت احترام به حضار باید با زبانی سخن گفت که همگان متوجه شوند امااین در خواست حاتمی از سوی رئیس شهرداری حکومتی به بهانه اینکه به خوبی قادر به فارسی سخن گفتن نیست، رد شد.
همچنین به این عضو کورد زبان شورای شهر به صورت کنایه آمیز اعلام شد، مجبور به حضور و ماندن در جلسه ای نیست که توان درک زبان آنها را ندارد، سپس حاتمی نیز جلسه را ترک کرد.
استان اورمیه از آن دسته از استانهای موود در جغرافیای ایران می باشد که چه از نظر اتنیکی و چه از نظر آیینی دارای تنوع زیادی است و ملیت کورد در آن در اکثریت می باشند اما پیوسته پستهای حساس حکومتی در اختیار ترک ها بود و در بسیاری از مواقع ملیت کودها و سایر اتنیکها در آن به وضوح انکار می شود.
درروزهای گذشته چند تن از دانش آموزان اهل شنو (اشنویه) که به مرحله فینال بازیهای سنتی در اورمیه راه پیدا کرده بودند از سوی مسئولین آموزش و پرورش حکومت ایران مجور کرده بوند به جای لباس کوردی با لباس آذر در بازی پایانی حاضر شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان