سازمان ملل از هر گونه حمله احتمالی ترکیه به غرب کوردستان جلوگیری کند

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان هر گونه حمله نظامی ترکیه به غرب کوردستان را شدیداً محکوم و آن را اقدامی استعماری و اشغالگرانه تلقی کرده و سازمان ملل و کشورهای هم‌پیمان در جنگ علیه داعش مسئول تأمین صلح در این منطقه میداند.
حکومت خودمدیر غرب کوردستان در طول جنگ داخلی چند ساله سوریه توانسته است امنیت غرب کوردستان را به بهترین شیوه ممکن تامین و مدیریت کند و نیروهای تروریستی وابسته به حکومت ترکیه را از این منطقه دور کند، ارتش و نیروی نظامی این واحد خودمدیر توانسته است داعش را شکست دهد و از بروز جنگ در مناطق تحت کنترل خود جلوگیری کند.
جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه کشورهای هم پیمان در جنگ علیه داعش لازم است مسئولیت خود در قبال حفظ صلح را اجرایی کرده و امنیت این واحد خودمدیر را تضمین کنند.
هر گونه حمله نظامی ترکیه به این منطقه شدیداً محکوم و تنها در چهارچوب اشغالگری و حمایت از تروریسم قلمداد میشود، لذا لازم است سازمان ملل و در راس آن کشورهای هم پیمان در جنگ علیه داعش بخصوص آمریکا وظیفه خود را در این باره عملیاتی کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان تنها راه حل جلوگیری از مداخله نظامی ترکیه که به گسترش جنگ داخلی در سوریه و غرب کوردستان می انجامد را در به رسمیت شناختن این واحد خودمدیر از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهای هم پیمان میداند.
جامعه جهانی و سازمان ملل در قبال اشغال کانتون عفرین توسط ترکیه سکوت کرده و باعث شدند ترکیه اقدام به کشتار جمعی ساکنان کانتون عفرین نماید، کشتاری که به کشته شدن صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر انحامید، در صورتی که سازمان ملل متحد اقدام مشخص و عملی از خود نشان ندهد، ترکیه جری تر از قبل به مابقی مناطق غرب کوردستان حمله نظامی خواهد کرد.
لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان از سازمان ملل متحد، کشورهای هم پیمان در جنگ علیه داعش، آمریکا و اروپا میخواهد در اقدامی عملی مانع تداوم سیاستهای اشغالگرانه ترکیه شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان