زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای مرزبانی ایران

KMMK:

روز یک شنبە ۱۱ فروردین ۱۳۹٨ نیروهای مرزبانی حکومت جمهوری اسلامی ایران در مرز نوسود از توابع پاوە با شلیک مستقیم موجب زخمی شدن یک کولبر کورد بەنام ابراهیم خوشنودی اهل پاوە شدند.

لازم بە ذکر است؛ نیروهای امنیتی مرزبانی حکومت ایران یک کاروان کولبری در مرز نوسود پاوه را مورد شلیک مستقیم قرار داده که طی آن جوان پاوه ای از ناحیه پا زخمی شده وتوسط همراهان خود به بیمارستان پاوه منتقل شد.

باید یادآور شد که؛ روزانه در شرق کوردستان کولبران کورد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی، سقوط از ارتفاع، غرق شدن درآب، سرمازدگی، انفجار مین و … زخمی و یاکشته می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان