احضار و تهدید فعالین کارگری و زنان به نهادهای امنیتی حکومت با نزدیک شدن به هشتم مارس و نوروز

MMK: ‌

فعالین سیاسی، مدنی، کارگری، مدنی و زنان در شهر سنه (سنندج)، سیدخالد حسینی و مظفر صالح نیا فعال کارگری و سیمین چاییچی شاعرو فعال حقوق زنان به اداره اطلاعات احضار شده اند.

شایان ذکر است بانزدیک شدن به روز هشتم مارس و ایام نوروز موج احضار، بازداشت و تهدید فعالین کورد ازسوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شرق کوردستان افزایش یافته است.
لازم به یادآوری است که در روزهای گذشته بیش از ۳۵نفر از جوانان شهرک نی از توابع مریوان نیز به منغ به شرکت نکردن در مراسم نوروز سال جاری به اداره اطلاعات احضار شده و تهدید شده بودند.

باتوجه به افزایش موج بازداشت و احضار فعالین کورد از سوی نهادهای امنیتی، هدف حکومت ایران به وجود آوردن فضای خوف و وحشت درآستانه ی روز هشتم مارس و نوروز میباشد که هر ساله در این ایام تعداد زیادی ازفعالین کورد را به بهانه های امنیتی بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار میدهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان