وضعیت سخت کارگران در شرق کوردستان/ایلام- نغدە

KMMK

سەشنبە ۷ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حقوق و دستمزد کارگران شهرداری شهرستان ایلام بە تعویق افتادە و معاون عمرانی استان از سر ناچاری اعلام کرد: بە دلیل اینکە در استانە سال جدید قرار داریم و تعداد مسافران نوروزی رو بە افزایش می‌باشد، لازم است دستمزد کارگران شهرداری پرداخت شود. این بدین معناست کە متصدیان حکومتی تا احساس فشار از سوی مطبوعات خبری یا اعتراض مردمی نکنند دستمزد و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند.

از سوی دیگر همچنین کشاورزان (چغندرکار) در شهرستان نغدە هفتە پیش در تجمعی بە دلیل بە تعویق افتادن و عدم پرداخت مطالبات چغندر تحویل دادە شدە بە کارخانە قند اعتراض نمودند.

سلمان قدرتی رئیس هیئت مدیرە بخش صنفی کشاورزان اعلام کرد: بنا بە گفتە کشاورزان تعدادی نصف پول محصول چغندر امسال خود و مابقی سی و پنج درصد پول محصول تحویل دادە شدە خود بە کارخانەی قند را دریافت نکردەاند، این در حالی است کە کارخانە قند نغدە تمام قند و شکر تولید شدە خود را فروختە است اما تاکنون هیچ پولی بە کارگران و کشاورزان پرداخت نکردە است. قرار است فردا با شرکت کشاورزان نغدە و مسئولین صنفی کشاورزان جلسەای گرفتە شود و حسابرسی کلی برای کشاورزان و کارگران انجام شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان