زخمی شدن یک کولبر در منطقە پیران از توابع پیرانشار

KMMK:

پنجشنبە ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقە پیران از توابع پیرانشار (پیرانشهر) بر گروهی از کولبران آتش گشودند کە در نتیجه، یک کولبر با نام عثمان مام حسن از ناحیە پا مورد اصابت قرار گرفته و زخمی شده است.

لازم بهذکر است کە عوسمان مام حسن برای درمان بە بیمارستانی در شهر اورمیه منتقل شدە است.

بر پایە گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون ۱۱ کولبر کشتە شدە و یا جان خود را از دست دادەاند و ۳۶ کولبر دیگر هم زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان