نوجوان ١٢  ساله براثر تزریق یک امپول  توسط پزشک جان خود را از دست داد

نوجوان ١٢ سالە کە برای معالجە سرماخوردگی بە مرکز درمانی حسن اباد از توابع سنندج   مراجە کردە بود  پس از تزریق یک امپول از حال رفته و در همانجا  جانش را از دست داد. .

طبق اطلاعات بەدست امدە توسط جمعیت حقوق بشر کردستان در ساعات اولیە ظهر روز گذشته ١٤ اوریل  دانش آموزی ١٢ ساله اهل روستای چالاب به درمانگاه شهر حسن آباد  مراجعه نموده است کە با  تزریق یک امپول بە بە وی او را بە یغما برد کە بە دنبال انتقال وی بە بیمارستان توحید جانش را از دست داد  بە گفتەی پدر  این دانش اموز پزشکان بیمارستان توحید سنندج دلیل مرگ این نوجوان را  تزریق امپول اعلام کردند. همچنین او گفت کە  شکایتی تنظتیم نمودە و بە اتحادیە پزشکان ارائە دادە است اما تاکنون هیچ جوابی مبنی بر وضعیت پیش امده انجام نگرفته است.

لازم بە یاداوریست در طی هفتە گذشتە  کە یک دختر ١٣ ساله به نام “شکوفه فتحی آبادی” که به بیماری عفونت آپاندیس دچار شده بود، پس از مراجعت به بیمارستان نورآباد، قصور پزشکان موجب پاره شدن روده‌های این دختر شده بود کە منجر بە مرگ این دختر نوجوان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160415