خلیل کریمی فعال کارگری بە زندان محکوم شد

KMMK :

یک فعال کارگری با نام خلیل کریمی، کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنە از سوی شعبه یک دادگاه جمهوری اسلامی ایران بە زندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷، شعبه یک دادگاه انقلاب سنە به ریاست قاضی سعیدی، یک فعال کارگری به نام خلیل کریمی را بدلیل شرکت در “مراسم روز جهانی کارگر” و همچنین “حمایت از کمپین نه به اعدام رامین حسین پناهی” به یک سال حبس تعزیری محکوم و این حکم را رسما به وی ابلاغ کرد.

اگر چە جمهوری اسلامی ایران عهدنامە مربوط بە حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و… را امضا کردە است اما هموارە هر گونە جنبش مردمی و مدنی را شدیدا سرکوب کردە و فعالین مدنی ، سیاسی و کارگری و… بە شدت مجازات کردە است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان