مرگ كارگر شهرداری بر اثر خفگى

Kmmk: دوشنبه ٢٣مهرماه ١٣٩٧، جسد يك كارگر فضاى سبز شهردارى بوكان از شرق كوردستان در كيوسك نگهبانى پارك ساحلى اين شهر پيدا شد.

طبق گزارش رسيده، كارگر متوفى به سبب سردى هوا و فقدان وسايل گرمايشى، جهت گرم كردن خود، در داخل اتاقك نگهبانى مجبور به روشن كردن آتش شده و اين عمل منجر به خفگى و مرگ وى شده است.

لازم به ذكر است كه، شرايط ناایمن کار هرروز از کارگران قربانى می‌گیرد. هرلحظه و هر ساعت ده‌ها کارگر در ايران و شرق كوردستان در اثر ايمنى نبودن محيط کار دچار حادثه می‌شوند و بسيارى جان می‌سپارند و عده‌ای معلول و ناتوان می‌شوند و هیچ‌کدام از نهادهای حکومتی خود را مسئول اين حوادث ناگوار نمی‌داند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان