حذف نام درياچه اورميه از كتاب مدارس ابتدائى

Kmmk: بنابر گزارش رسيده، نقشه ى روى جلد كتاب فارسی مقطع دوم ابتدایی كه امسال به چاپ رسيده نام ” درياچه اورميه ” در ان حذف شده و انتقادهاى مختلفى را به همراه داشته است.

۹۷ درصد دریاچه اورميه خشک شده و این دریاچه در حال خشک شدن است، وضعیت نابسامان دریاچه اورميه بر روحیه مردم این منطقه اثر منفی داشته و حذف تصویر آن از کتب درسی نیز باعث ناراحتی مضاعف مردم اورميه و سایر شهروندان شده، این اتفاق همچنین حساسیت و ناراحتی طرفداران محیط زیست را نیز برانگیخته است.

لازم به ذكر است كه ، حذف نام اين درياچه از كتب درسي مدارس عمدى بوده و سياست جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان بر اين اساس بوده كه نام مكانها و سنبل هاى يك ملت را از همان اغاز كودكى از ذهن انها پاك كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان