افزایش سرسام آور فقر در سال ۱۳۹۷

KMMK: بنا بر تحقیق های صورت گرفته در ایران ۳۳ درصد جمعیت جفرافیای سیاسی ایران در سال ۱۳۹۶ شمسی زیر خط مطلق فقر زندگی می کردەاند که این آمار در مناطق محروم و به خصوص زلزلەزدەی کرماشان به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

بر اساس همین گزارش ها در سال ۱۳۹۷ خط مطلق فقر در ایران به سرعت و با سیر صعودی به حدود ۵۳ درصد رسیده که باز هم این آمار در مناطق محروم و به خصوص مناطق زلزلەزدەی کرماشان و سرپل ذهاو به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

از طرفی در میان سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در جغرافیای ایران بیش از ۴۱۵ هزار شغل از بین رفته که این آمار در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ بیش از ۴ برابر شده است.

استان های  بلوچستان و بیشتر نواحی غرب جغرافیای کنونی ایران از جملە استان سنه، کرماشان، اورمیه و ایلام جز مناطق محروم و یا منطقه سوم جفرافیایی سیاسی ایران بە حساب می آیند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان