انفجار مین جان کولبر کورد را گرفت

KMMK: سه شنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٧ یک كولبرکورد ٤٧ ساله در اثر انفجار مين جانش  را از دست داد.

اين كولبر به نام اسكندر گاگشى اهل روستاى كانى زرد سردشت،  در كوهستان مامند ناحيه هلشو در جنوب کوردستان، در حين كولبرى و در اثر انفجار مين جانش را از دست داد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان