فراخوان شركت در اعتصاب مردمى براى حفظ كرامت انسانى ملت كورد

 

KMMK:

جمعيت حقوق بشر كوردستان، از هـمه اقشارمختلف كورد در شرق كوردستان با هر نوع تفكر و عقيده اى درخواست مى كند براى حفظ كرامت انسانى ملت كورد فردا صبح در اعتصاب عمومى شركت نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان، باری دیگرعلاوه بر محكوم كردن اجراى حكم اعدام ( قتل دولتى) جوانان كورد، رامين حسين پناهـى، زانيار و لقمان مرادى، كمال احمد نژاد، احمد شباب و ناصر عزيزى، ترور كردن شش تن از اعضاى سازمان نيروهـاى مدافع خلق ( YRK)، موشك باران كردن قرارگاه مركزى حزب دمكرات كوردستان، از هـمه ملت مبارز و مقاوم كورد در شرق كوردستان، درخواست مى نمايد كه با تمام عزم و اراده راسخ خود در اعتصاب فردا چهـارشنبه ٢١ شهـريور فعالانه شركت نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان، اعتقاد دارد كه اراده و تصميم هـمه اقشار مختلف ملت كورد مى تواند نقش بسيار مهـمى در متوقف نمودن سياستهـاى خصمانه و ضد ملت كورد كه از جانب جمهـورى اسلامى ايران اعمال مى شود، داشته باشند.
لذا به هـمه دشمنان ملت كورد ثابت نمايند كه ملت كورد هـميشه و هـر لحظه پشتيبان مبارزه و فعالين خود مى باشد.

هـمزمان از هـمه احزاب و سازمانهـاى سياسى، مدافعين حقوق بشر و هـمه ملت كورد تقاضا دارد كه برعليه سياست هاى ضد انسانى جمهورى اسلامى ايران بصورت انقلابى و عزمى راسخ روبرو شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان