جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تخلیە ۵۰۰ روستای کرماشان از سوی حکومت ایران

KMMK:نزدیک بە ٥٠٠ روستای استان کرماشان در شرق کوردستان توسط حکومت ایران خالی از سکنە شدەاند کە اغلب آنها از سوی نهادهای امنیتی تخلیە و بە بهانە امنیت کشور از بازگشت ساکنین این روستاها جلوگیری بە عمل می آورند.

طبق گزارشی کە خبرگزاری باس نیوز منتشر نمودە است، بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ روستای اسان کرماشان خالی از سکنە هستند و این عدم سکونت ناشی از تبعات جنگ و موضوعات امنیتی است که اجازه بازگشت به ساکنان روستا داده نشده و موضوع مربوط به سیستم امنیتی کشور است که تا حاشیه ١٠ تا ١٥ کیلومتری مرز را با محدودیت مواجه می‌کند.

طی جنگ ٨ سالە حکومت های ایران و عراق استان کرماشان یکی از استان هایی بود کە خسارات بسیاری را متحمل شد

از سوی دیگر بسیاری از شهرها و روستاهای این استان بە ویرانە تبدیل شدند و اکنون پس از سە دەهە از اتمام جنگ، هنوز نهادهای امنیتی اجازە برگشتتن مردم بە زادگاه های خود را نمی دهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

زندانى سياسى كورد بيست و پنج سال بدون مرخصى

در یک سال گذشته ، ۹٦ کولبر کورد جان باخته و ٦٤ کولبر دیگر زخمی شده‌اند.

سنە/خودکشی یک نوجوان پانزدە ساله/ پیدا شدن جسد دو شهروند در سقز