کرماشان: کشف نوزاد رها شده در زباله

KMMK: جمعه ۱۹ مرداد در پارکی در میدان آزادگان شهرستان کرماشان یک‌ نوزاد رهاشده، داخل یک کیسه زباله در این پیدا شده است

به گفته امید قادری، مدیرکل بهزیستی حکومت ایران در کرماشان شرق کوردستان، پلیس این نوزاد را به شیرخوارگاه آمنه کرماشان منتقل کرده است.

تاکنون هیچ نشانیاز والدین این کودک خبری یافت نشده است.

بیکاری، عدم درامد، بحران اقتصادی و فقر مطلق از عوامل تاثیر گذار بر این ناهنجاری اجتماعی میباشد، به شکلی که مردم و والدین به حدی از فقر رسیده‌اند که اینگونه نوزادان خود را رها می‌کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان