عفو بین‌الملل: ترکیه در عفرین اشغالگر است

KMMK:سازمان عفو‌بین‌الملل در بیانیه‌ای از نقض گسترده حقوق بشر در عفرین سخن به میان آورده و می‌گوید که به دلیل آنکه حکومت ترکیە عفرین را اشغال کرده است, مسئول نقض حقوق بشر در این منطقه است

در گزارش آمده است:”گروههای شبه نظامی وابسته به ترکیه نقض حقوق بشر را نادیده می‌گیرند، بازداشت‌های خودسرانه،تجاوز، ناپدید کردن، حبس و غارت اموال مردم بخشی از رفتارهای ناقض حقوق بشر در این منطقه است.”

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش غصب مدارس از سوی ارتش ترکیه و گروههای تبهکار وابستە بە تین کشور را خاطرنشان کرده و از ممانعت آموزش هزاران کودک در این مدارس خبر داده است.

لینن مالوف مدیر تحقیقات خاورمیانه‌ای عفو بین‌الملل در این رابطه گفته است:”تهاجم و اشغال منطقه از سوی ارتش ترکیه، بر آلام مردم عفرین که سالهای مدیدی قربانی جنگ هستند افزوده است.”

این سازمان در پایان از حکومت ترکیه خواست تا فورا به نقض حقوق بشر پایان داده و ضمن “اشغالگر” نامیدن ترکیه در عفرین خواهان پذیرش مسئولیت رفتارهای ناقض حقوق بشر از سوی آنکارا است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان دهها خبر از موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ترکیه در عفرین غرب کوردستان منتشر کرده که مهر تاییدی بر این بیانیه عفو بین‌الملل می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان