تبعيد يك زندانى سياسى كورد به زندان مركزى كرمان

KMMK:روز ٢٦ تير ١٣٩٧ خورشيدى ” محمدامين ( امير) پيغامى” زندانى سياسى كورد محبوس در زندان مرکزی ایران در  اورميه شرق کوردستان، پس از تأييد محكوميتش توسط ديوان عالى كشور ایران به زندان مركزى كرمان منتقل گرديد.

لازم به ذكر است جمهورى اسلامى بيشتر زندانيانى كه محكوميتهاى سنگين دارند، به زندانهاى دوردست منتقل نموده و از زادگاه و محل سكونتشان دور مينمايد.
در آخر لازم به يادآورى است كه در بهمن ماه پارسال نيز دو زندانى كورد ديگر بنامهاى ” فاروق شارويرانى” و ” طاهر خورشيدى” پس از تأييد محكوميتشان به زندان مركزى كرمان منتقل شدند.

جمعيت حقوق بشركوردستان