اورمیه/ قادر محمدزاده زندانی سیاسی کورد دست بە اعتصاب غذا زدەاست

kmmk:

قادر محمد زاده زندانی سیاسی کورد در پاییز سال ۱۳٨٤ بازداشت و به ۱۸ سال زندان محکوم شدە بود.

شبکە حقوق بشر کوردستان در گزارشی در مورد قادر محمدزاده زندانی سیاسی کورد در زندان اورمیه نوشته است:

روز ۱۹ خرداد ماه مسئولین زندان تختخواب قادر محمدزاده را از وی گرفته و وی را به سلول انفرادی در بند کارگران منتقل میکنند. قادر محمدزاده در واکنشی به این عمل مسئولین زندان در ۲۵ خرداد دست به اعتصاب غذا زده و اعتصاب وی تاکنون ادامه دارد.

قابل ذکر است: قادر محمد زاده که ۱۲ سال از دوره محکومیت وی طی میشود تا کنون از هیچ گونه مرخصی و حق خروج از زندان برخوردار نبوده است.

پرونده قادر محمدزاده به همراه محمدامین عبداللهی در دادگاه انقلاب ایران در شهر مهاباد بررسی و به اتهام محاربه و ۱۸ سال زندان محکوم میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان