به مزایده گذاشتن اموال خانواده فعال سیاسی کورد خالد امین پور

KMMK: طی چند روز گذشته بعد از صدور حکم توقیف اموال از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز، اموال خانواده (دو باب منزل) زندانی سیاسی سابق خالد امین پور طی یک اطلاعیه چاپی به مزایده گذاشته شد.

در پی تماسی خالد امین پور با گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان از به مزایده گذاشتن دو باب منزل مسکونی خانواده‌اش در شهر سقز و روستای سنته که جهت تأمین وثیقه به‌موجب آزادی موقت وی از زندان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ گرو گذاشته‌شده بود گفتند.

ایشان در ادامه افزودند: اطلاعیه‎ی به مزایده گذاشتن اموال خانواده‌ام در سطح روستای سنته نصب‌شده است؛ و این عمل حکومت جمهوری اسلامی در ادامه فشارها بر شخص این‌جانب و خانواده‌ام اعمال می‌شود.

در گزارش‌های پیشین جمعیت حقوق بشر کوردستان در مورد فشار جمهوری اسلامی بر خانواده نامبرده آمده است؛ که در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، مبلغ بیست‌وپنج میلیون تومان از سپرده‌گذاری‌های پدر ایشان (عبدالله امین پور) در بانک، توسط دادگاه جمهوری اسلامی در شهر سقز، به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط‌شده بود.

خالد امین پور در سال ۱۳۸۹ به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کوردستانی در شهر سقز بازداشت و طی یک محاکمه به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود ایشان تا زمان قطعیت یافتن حکم صادره به‌صورت موقت از زندان با تودیع وثیقه آزادشده بود. خالد امین پور اکنون بیش از هفت سال است در جنوب کوردستان ساکن است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان