فراگیر شدن اعتصابات/کامیونداران کامیارانی به اعتصاب سراسری پیوستند

KMMK: بعد از اعتصاب فراگیر کامیونداران، کامیونداران شهر کامیاران در شرق کوردستان نیز به این اعتصاب سراسری پیوسته و اعلام کرده اند که جهت اعتراض به پایین بودن کرایه و گران بودن لوازم یدکی و … به این اعتصاب عمومی پیوسته اند.

قابل ذکر است که راننده کامیونها در ایران و شرق کوردستان جهت دستیابی به خواسته‌های خود اعتصاب کرده و تا زمانی که یک فرایند معتدل در ارتباط با کرایه و قیمت لوازم یدکی ایجاد نشود، به اعتصاب خود ادامه می دهند.
این اعتصاب راننده کامیونها در خالی است که اعتصابات و اعتراضات گسترده ای در ارتباط با بیکاری، وضعیت بغرنج بازار، عدم تعادل قیمتها، وضعیت کاری و درآمدی معلمان و… در ایران و شرق کوردستان در جریان است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان