بازداشت چند تن در روستای قوری قلعە

KMMK:طی چند روز گذشته دو شهروند بانامهای “ریزان باویسی فرزند عزیز و فاطمە باویسی فرزند محمدرحیم” اھل و ساکن روستای قوری قلعە دراستان کرماشان بە اتھام ارتباط با داعش از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مرز پاوە دستگیر و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

لازم بە یاد اوری است سال گذشته در این روستا چندین شهروند بانام های “اسعد صیادی” فرزند حسین، “مسلم نادری” فرزند منصور، “بهنام بهرامی” فرزند محمد سعید، “یعقوب باباخانی” فرزند محمود و “امید فیضی” فرزند امیر بە همین اتهام بازداشت شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان