بەگلولەبستن کولبران توسط نیروهای مرزبانی ایران

KMMK: نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرز ارومیە در “چهل مر شهیدان” گروهی از کولبران را بە گلولە بستند کە در نتیجەی آن کولبری بە نشانی “محراب صادقی اصل ” اهل ارومیە در بخش سینە وپا بەشدت زخمی شدە است.

طبق گزارش فوق، نامبردەرا بە مرکزی درمانی در ارومیە جهت مداوا منتقل کردەاند وهم اینک تحت مراقبتهای پزشکی می باشد.
سالانە تعداد زیادی از کولبران در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی و مرزی ایران کشته میشوند.
بیکاری، نبود فرصت های شغلی، عدم توسعه اقتصادی و صنعتی، نبود کارخانه، کارگاه و وحدهای تولیدی و… از عوامل روی آوری مردم به شغل کاذب کولبری هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان